Logotyp Żelazny-WKM
Menu Menu
Facebook Instagram

Regulamin programu lojalnościowego

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy”.

 2. Organizatorem „Programu lojalnościowego” jest Lorenza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Kijowskiej 44, 85-703 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000769244, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, NIP numer 9671425079; REGON numer 382431770, (zwany dalej: „Organizatorem”), e-mail: biuro@zelaznywkm.pl.

 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym, określone przez Organizatora.

 5. Przystępując do Programu lojalnościowego, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

 6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zelaznywkm.pl.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

 1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla kontrahentów Organizatora, zorganizowany przez Organizatora pod nazwą „Szczęśliwy Żelazny”.

 2. Uczestnik – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która przystąpiła do Programu.

 3. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane podmiotu przystępującego do Programu, oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu i akceptacji Regulaminu oraz odpowiednie wymagane prawem zgody.

 4. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich Towarów.

 5. Kod lojalnościowy – indywidualny kod nadawany Uczestnikowi umożliwiający weryfikację liczby zgromadzonych Punktów poprzez Stronę Internetową.

 6. Towar – napój energetyczny Żelazny WKM o pojemności 250 ml oferowany do sprzedaży przez Organizatora.

 7. Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie dostępnych na Stronie Internetowej, która może zostać wydana Uczestnikowi przez Organizatora w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu, zgodnie z zasadami Regulaminu.

 8. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.zelaznywkm.pl.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu Towarów, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 2. Program prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

 1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, której miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Rejestracyjnego.

 3. Podmiot przystępujący do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane: w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, numer NIP, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail; w przypadku pozostałych podmiotów – nazwa, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.

 4. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego zgodnie z pkt 2 wyżej, podmiot przystępujący do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu.

 5. Po złożeniu przez podmiot przystępujący do Programu własnoręcznego podpisu pod prawidłowo wypełnionym Formularzem Rejestracyjnym, Uczestnikowi Programu nadawany jest Kod lojalnościowy.

§ 5. Dane osobowe Uczestników

 1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika lub wskazanej przez Uczestnika osoby do kontaktu oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO), zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

 2. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f) RODO. Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. 

 3. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie i upłynięcia okresów reklamacyjnych i roszczeniowych, chyba że obowiązujące prawo wymaga przechowywania tych danych.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.

 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

 6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania.

 7. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie.

 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń.

 9. Uczestnikowi w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

§ 6. Gromadzenie Punktów

 1. Uczestnik gromadzi punkty przypisane do danego Kodu lojalnościowego poprzez zakup Towarów, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 2. Każdemu Uczestnikowi nadawany jest jeden Kod lojalnościowy.

 3. Uczestnik Programu może zweryfikować liczbę zgromadzonych punktów poprzez Stronę Internetową przy użyciu swojego Kodu lojalnościowego.

 4. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: liczba zakupionych przez Uczestnika Towarów  zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każdy zakupiony Towar Uczestnik otrzymuje 1 punkt.

 5. W przypadku zwrotu Towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Organizatora, Punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Nagrodę.

 6. Punkty nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika swoich Punktów na rzecz innego Uczestnika.

§ 7. Wymiana punktów na Nagrody

 1. Punkty zgromadzone w Programie podlegają wymianie na Nagrody.

 2. Punkty mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody dostępne na Stronie Internetowej.

 3. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określonych Nagród, wskazane są na Stronie Internetowej.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany parytetów wymiany Punktów na Nagrody w Programie w przypadku znacznej zmiany wartości określonych towarów oferowanych jako Nagrody, których zmiana dotyczy. W okresie 30 dni od podania do wiadomości publicznej (tj. na Stronie Internetowej) takiej zmiany Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów na dostępne Nagrody na dotychczasowych zasadach.

 5. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danego produktu na rynku, istotna zmiana terminów dostaw, czy też wycofanie się danego dostawcy ze współpracy z Organizatorem. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora produktów oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.

 6. W przypadku braku konkretnego produktu żądanego przez Uczestnika jako Nagroda w Programie z asortymentu Nagród oferowanych przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia żądanego przez Uczestnika konkretnego produktu w ramach Nagrody innym podobnym produktem, jednak nie gorszej jakości i o zbliżonych parametrach. Jednakże w takim wypadku Uczestnik nie jest zobowiązany do odbioru produktu zastępującego produkt żądany przez niego jako Nagroda i może dokonać wyboru innego dostępnego dla Organizatora produktu oferowanego jako Nagroda w Programie, zgodnie z warunkami Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku dysponowania przez Uczestnika odpowiednią ilością Punktów, albo nie dokonywać wymiany Punktów na Nagrodę przy zachowaniu zgromadzonych Punktów.

 7. Wymiana Punktów na Nagrody odbywa się za pośrednictwem Strony Internetowej poprzez złożenie zamówienia na produkt oferowany jako Nagroda. Nagrody wydawane są przez Organizatora w ciągu czterech tygodni od dnia złożenia zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 8. Przy odbiorze Nagrody, Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody.

 9. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.o.p.d.o.f.).

 10. W przypadku Uczestnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany  podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć) % wartości tej Nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.

 11. W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora:

  1. przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi Urząd Skarbowy właściwy dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania,

  2. wartość Nagrody zostanie powiększona o kwotę pieniężną odpowiadającą 10% podatkowi dochodowemu należnemu od Uczestnika od całości tak ustalonej Nagrody (część pieniężna nie będzie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie odprowadzona przez Organizatora do Urzędu Skarbowego tytułem podatku należnego od Uczestnika, a Uczestnik ma prawo do żądania wydania jedynie części rzeczowej Nagrody).

§ 8. Strona Internetowa i telefon kontaktowy

 1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na Stronie Internetowej.

 2. W celu ochrony praw i interesów Uczestników Programu, Organizator zastrzega sobie możliwość zadawania pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu Organizatora, Pytania będą służyły identyfikacji Uczestnika rozmowy i będą zadawane  jedynie w przypadku konieczności takiej identyfikacji. W przypadku odmowy podania informacji identyfikujących, Organizator, na mocy art. 11 ust. 2 RODO nie jest zobowiązany do udzielenia informacji ani wykonania praw przysługujących Uczestnikowi na mocy art. 15-20 RODO.

 3. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz aktualnej oferty Nagród.

 4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

§ 9. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody w Programie

 1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji za pomocą formularza kontaktowego na Stronie Internetowej. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.

 2. W przypadku wystąpienia wad Nagród, Uczestnikowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji określone w przepisach prawa dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku Nagrody objętej gwarancją, warunki gwarancji znajdują się na dokumencie gwarancji dołączonym do produktu będącego Nagrodą w Programie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu na Stronie Internetowej.

 2. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej na Stronie Internetowej.

 3. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany zgromadzonych punktów na Nagrody powinni wymienić punkty na Nagrody zgodnie Regulaminem w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie zgromadzone punkty ulegają unieważnieniu.

 4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie na adres Organizatora lub za pośrednictwem Strony Internetowej oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna w terminie 30 dni licząc od daty złożenia rezygnacji, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany zgromadzonych punktów na Nagrody powinien wymienić punkty na Nagrody zgodnie Regulaminem w tym terminie. Po upływie ww. terminu zgromadzone punkty ulegają unieważnieniu.

 5. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

 6. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. Program rozpoczyna się od dnia 18.10.2019r. i prowadzony jest przez czas nieokreślony.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ­­­­­­­­­18.10.2019r.

szybki kontakt zadzwoń albo napisz do nas

Logotyp Żelazny WKM

Lorenza Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kijowska 44,
85-703 Bydgoszcz
Phone iconTel. +48 696 841 236
Mail: biuro@zelaznywkm.pl
NIP: 967-142-50-79
[recaptcha]
Nits image